آیات قرآنی سوره نحل

سوره نحل

درآن سه آيه مى باشد آيات1- 16-43

آیات مهدوی سوره نور

سوره نور

درآن دو آيه مى باشد آيات 35- 55

آیات مهدوی سوره هود

سوره هود

آیات مهدوی سوره مدثر

سوره مدثر

در آن چهار آيه مي باشد

آیات مهدوی سوره یوسف

سوره یوسف درآن دو آيه مى باشد آيات 108- 110

آیات مهدوی سوره مائده

سوره مائده

درآن چهار آيه مي باشد آيات 3- 12-14-54

آیات مهدوی سوره مریم

سوره مریم:

در آن دو آيه مى باشد آيات 37-75

آیات مهدوی سوره نمل

سوره نمل:

درآن سه آيه مى باشد آيات 62- 82-83<

آیات مهدوی سوره معارج

سوره معارج

در آن دو آيه مي باشد آيات 26 ـ 44

آیات مهدوی سوره نساء

آیات مهدوی سوره نساء

در آن شش آیه درباره امام زمان عجل الله میباشد.

آیات مهدویت در قرآن از منظر احادیث تفسیری

آیات مهدویت در قرآن از منظر احادیث تفسیری

نویسنده: محمدعلی رضایی اصفهانی(1)

انتظار حضرت مهدى عجل الله در قرآن

انتظار حضرت مهدى (عج) در قرآن

منبع: تبیان