بیش از 1200 تن به صفوف نیروهای دفاعی کشور پیوستند

بیش از 1200 تن به صفوف نیروهای دفاعی کشور پیوستند


بیش از 1200 تن به صفوف نیروهای دفاعی کشور پیوستند بیش از یک هزار و دوصد تن از سربازان، بریدملان اردوی ملی و رجال برجسته پس از تکمیل دوره تمرینات ویژه از مرکز تعلیمی نظامی کابل با دریافت سند آموزشی فارغ گردیده و به صفوف نیروهای دفاعی کشور پیوستند.

لوی درستیز قوای مسلح کشور، سطح کیفیت آموزشی نظامیان افغانستان را رضایت بخش خوانده و شجاعت رادمردان اردوی ملی را در جهان نایاب توصیف کرد.

 در محفلی که به همین مناسبت برگزار شده بود، صدها تن از جوانان کشور که برای دریافت سند فراغت‌شان لحظه شماری می‌نمودند با آمادگی کامل و کسب مهارتهای پیشرفته‌ی نظامی رهسپار قطعات اردوی ملی گردیدند.
 
سترجنرال محمد شریف "یفـتلی" لوی درستیـز قوای مسلح کشور فراغت این جوانان را که سرشار و لبالب از عشق وطن، به صورت رضاکارانه عزم دفاع از سرزمین خویش را نموده‌اند، قهرمانان قلوب مردم و مایه‌ی افتخار تاریخ خاک افغانستان عنوان داد.

جنرال یفتلی با توجه به گفتگوهای صلح، وضعیت کشور را حساس توصیف نموده افزود: افغانستان عزیز در یک مرحله مهم تاریخی قرار دارد که باید با مدیریت سالم و همه شمول در یک مسیر مطمئن‌تر قرار گیرد.

او اضافه نمود: اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان، به عنوان مدافعان واقعی این مرزبوم حاضرند در هر شرایطی از کشورشان، مستقلانه دفاع نمایند.

لوی‌درستیز قوای مسلح با برشمردن مزایا و نقش مهم تعلیم و تربیه در جهت قوتمند ساختن نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، ادامه داد: اکنون توجه و تمرکز رهبری اردوی ملی معطوف به بلند بردن قابلیت و مهارت‌های مسلکی این نیروهاست، تا باشد در صفوف اردوی ملی با استفاده از فرصت‌های آموزشی ستون مستحکم‌تری را تقویت نماییم که بتوانند آرمان اصلی مردم افغانستان را که همانا صلح سراسری‌ست، برقرار نمایند.

وی سربازان و بریدملان اردوی ملی افغانستان را دارای روحیه‌ی مستحکم ملی توصیف نموده گفت: مشمولین این دورۀ تعلیمی در کنار سایر آموزش‌های نظامی، هنر جنگ، قابلیت بکارگیری بهتر از اسلحه و تجهیزات و رعایت جدی نظم و دسپلین را فرا گرفته‌اند که فعلا برای رفتن به میادین نبرد کاملا آماده می‌باشند.

در همین حال تورنجنرال غلام فاروق؛ رئیس تعلیمات و قابلیت‌های مسلکی و دگروال محمد امین؛ قوماندان مرکز تعلیمی نظامی کابل، از اجراآت خویش اطمینان داده افزودند: تغییرات قابل ملاحظه‌ای در نظام تعلیمی به میان آمده که به عنوان نمونه می‌توان به افزایش ساعات درسی مداومین این مرکز تعلیمی از ده هفته به دوازده هفته اشاره نمود.

 در اخیر لوی‌درستیز و همراهان‌شان بالترتیب سند فراغت مداومین را توزیع نمودند.

از سوی دیگر، لوی درستیز به قوماندانی جلب و جذب نیروهای اردوی ملی رفته با حضورداشت تورنجنرال محمد ابراهیم احمدزی از بخش‌های سیستم راجستریشن خدمات بانکی یا اپس و جریان توزیع غذا در سالون طعام‌خوری منسوبین تازه وارد به اردوی ملی، خبر گرفت.

لوی‌درستیز خظاب به فارغان گفت: اردی ملی به هیچ تـنظیم و احزاب سیاسی منسوب نبوده، هدف آن تنها حفاظت از سرحدات، حفظ نوامیس ملی و خدمتگذاری به مردم بوده و در هر نوع شرایط وظیفه عنعنوی خویش را با درایت کامل و سطح تعلیم و تربیه عالی اجرا می‌نمایند.

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: