به يك نگاه تو بيمار مي شود دل من

غروب جمعه كه دلها هميشه مي گيرد

به يك نگاه تو بيمار مي شود دل من
به يك كرشمه

به يك نگاه تو بيمار مي شود دل من
به يك كرشمه گرفتار مي شود دل من
براي درك حضور تو اي گل نرگس
هميشه راهي گلزار مي شود دل من
به شوق ديدن روي تو صبح آدينه
رفيق ديده ي بيدار مي شود دل من
بيا كه از غم هجر تو يا اباصالح
اسير غصه ي بسيار مي شود دل من
غروب جمعه كه دلها هميشه مي گيرد
ز هر چه غير تو بيزار مي شود دل من

گرفتار مي شود دل من

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: