مبدأ غیبت صغري

مبدأ غیبت صغري

در رابطه با مبدأ غیبت صغري دو نظریه وجود دارد: نظریه اول اینکه: غیبت صغري از زمان ولادت حضرت مهدي علیه السلام بوده؛ زیرا ولادت حضرت در اختفا و پنهانی بوده است. ولی این نظریه مورد مناقشه واقع شده؛ زیرا بحث در غیبت امام است و در آن هنگام حضرت به مقام امامت نرسیده بود. خصوصاً آنکه جماعت زیادي از شیعیان، حضرت را در آن پنج سال قبل از شهادت حضرت عسکري علیه السلام مشاهده کرده اند.

نظریه دوم اینکه: غیبت حضرت از زمان شهادت پدرش امام عسکري علیه السلام بوده است. و به طور دقیق میتوان گفت که بعد از نماز خواندن بر جنازه پدرش، در آن قضیه اي که ابوالادیان بصري نقل  می کند.

حکمت غیبت صغري

غیبت صغري نشانگر اولین مرحله از امامت حضرت مهدي علیه السلام است، که خداوند متعال تقدیر نمود تا در مدتی نه چندان دور از عموم مردم مخفی بماند و امور شیعه را توسط سفرا انجام دهد. امّا اینکه چرا غیبت صغري قبل از غیبت کبري قرار گرفت ممکن است که جهت آن این باشد که عادت شیعیان در طول عمر امامت بر این بوده که هر زمان اراده میکردند خدمت امام خود رسیده و از محضر او استفاده میبردند، و با غیبت کلّی و تام و تمام هرگز انس نداشتند. لذا براي جا افتادن این موضوع ابتدا غیبت صغري تحقق پیدا کرد که در آن تا اندازهاي ارتباط قطع شد. و مردم اگرچه در ابتدا به شک و تردید و تشویش خاطر افتادند ولی بعد از مدّتی نه چندان دور شک و تردیدها زایل شده و با مشاهده دلایل قطعی، به وجود حضرت مهدي علیه السلام یقین پیدا کردند. وبعد از مدتی نه چندان طولانی غیبت کبري شروع شد.

امتیاز عصر غیبت صغري

بنابر قولی شروع غیبت صغري از زمان شهادت امام عسکري علیه السلام بوده است، که از همان زمان امام علیه السلام متولّی امر امامت میشوند. حضرت خلافت خود را با نصب وکیل اوّلش هنگام مقابله با جماعت قمّیین آغاز نمودند. عصر غیبت صغري از امتیازات ویژهاي برخوردار است که به برخی از آنها اشاره میکنیم

 1-در این عصر امام مهدي علیه السلام متصدي امامت وخلافت شد

2- در این عصر امام علیه السلام استتار کامل نداشتند، بلکه به جهت مصالح کلّی با برخی از خواص یارانش ملاقات

برقرار میکردند

3- در این عصر چهار سفیر وجود داشت که از طرف حضرت به طور خصوص مأمور به رسیدگی امور مردم بوده

و رابط بین آنان و حضرت به شمار میآمدند.


منبع:غیبت صغری علی اصغر رضوانی