وظایف و مسئولیتهاي نوّاب اربعه

وظایف و مسئولیتهاي نوّاب اربعه

وظایف و محور کلّی فعالیتهاي نوّاب اربعه بدین قرار است:

1- زدودن شک و حیرت مردم درباره وجود امام مهدي علیه السلام

مهمترین وظیفه اي که نوّاب اربعه به ویژه سفیر اول یعنی عثمان بن سعید عَمْري بر عهده داشت این بود که براي شیعیان ثابت کند،

امام عسکري علیه السلام فرزندي دارد که اکنون امام است و او نایب خاص آن حضرت میباشد.

2- حفظ امام مهدي علیه السلام از راه پنهان داشتن نام ومکان آن حضرت

امام مهدي علیه السلام در توقیعی به محمّد بن عثمان بن سعید عَمْري بیان داشت که از ذکر نام و نشان آن حضرت خودداري کند و

در جهت پنهان داشتن نام و مکان آن حضرت بکوشد.  ابوسهل نوبختی در جواب این سؤال که چرا تو سفیر ناحیه مقدّسه

نشدي؟ فرمود : من نمیتوانم مانند حسین بن روح سرّ نگهدار باشم

3- سازماندهی و سرپرستی سازمان وکالت

از طریق این سازمان، شیعیان پرسشها و شبهات دینی خود را با وکلا در میان میگذاشتند و آنان به واسطه سفیر از ناحیه مقدّسه

پاسخ را به شیعیان میرساندند، و نیز وجوه شرعی خود را به وکلا میدادند و وکلا آن را به مسئول سازمان تحویل میدادند.

4- پاسخگویی به پرسشهاي فقهی و مشکلات عقیدتی

آنان گاهی پرسشهاي فقهی و مسائل مستحدثه شیعیان را به عرض امام مهدي علیه السلام میرساندند و پاسخ آن را دریافت و به

شیعیان ابلاغ میکردند

5-  اخذ و توزیع اموال متعلق به امام مهدي علیه السلام

امام مهدي علیه السلام در روز بعد از رحلت امام حسن عسکري علیه السلام و یا در همان روز، بعد از مراسم خاك سپاري امام

عسکري علیه السلام به هیئت قمیها دستور داد که از این به بعد، اموال متعلق به آن حضرت را به وکیلش در بغداد

تحویل دهند.

6- مبارزه با غُلات و مدّعیان دروغین نیابت و بابیّت

در راستاي همین وظیفه، در این دوره هفتاد ساله هر کسی که به دروغ ادّعاي بابیّت و وکالت نمود، مثل حلاج، شلمغانی و دیگران،

با آنان به مبارزه برخاستند و از ناحیه مقدّسه توقیعاتی به واسطه آنان صادر شد، و با روشن شدن ماهیّت آنان، شیعیان امامیه از این

نوع انحرافات مصون ماندند و به سفارت نوّاب اربعه و وکالت بیشتر اعتماد نمودند.

7- مبارزه با وکلاي خائن

گاهی برخی از وکلا منحرف میشدند و از وظایف اصلی خود عدول میکردند. در این صورت مشکلاتی را براي سازمان مخفی

وکالت به وجود میآوردند، و گاهی وجوه شرعی را نزد خود نگه میداشتند، در این صورت نوّاب اربعه هر کدام به نوبه خود

مسئولیت داشتند تا با آن وکیل خائن مبارزه کنند.

8- آماده سازي مردم براي پذیرش غیبت کبري

این وظیفه بیش از همه بر دوش ابوالحسن علی بن محمّد سَمَري آخرین سفیر امام مهدي علیه السلام سنگینی داشت. از این رو امام مهدي علیه السلام از راه اعجاز به او کمک کرد و شش روز قبل از مرگش توقیعی صادر نمود و زمان دقیق وفات وي را بیان داشت تا اینکه حجت بر همگان تمام شود و اذهان، آماده پذیرش دوره دیگري از غیبت آن حضرت باشد.

 

منبع: غیبت صغری علی اصغر رضوانی، صفحه 20 الی 21