باد سرخ

باد سرخ

درا خبار آخرالزمان آمده است:« وقتی فاسق مردمان بر آنها حکومت کند، اشرار از ترس شرارتشان، مورد  احترام قرار می گیرند و غنا و موسیقی علنی می گردد.... در چنین زمانی منتظر باد سرخ باشید

هزارویک نکته پیرامون امام زمان عج نکته 675