وظیفه اصلی ما نسبت به امام عصر عج چیست؟

جملات مهدوی

تقصیر من است اینکه، کم می آیی

هر گاه شدم اسیر غم می آیی ...

کشتی نساز ای نوح طوفان نخواهد آمد

پیامک مهدوی

کشتی نساز ای نوح طوفان نخواهد آمد / برشوره زار دلهاباران نخواهد آمد

رفتی کلاس اول این جمله راعوض کن / آن مرد تا نیاید باران نخواهد آمد . . .

جملات مهدوی

جملات مهدوی

سربازان امام زمان(عج) از هیچ چیز جز گناهانِ خویش نمی هراسند.

شهید آوینی

جملات مهدوی

جملات مهدوی

شاید برای آمدنت دیر کرده‌ای
وقتی نگاه آینه را پیر کرده‌ای
دیری است آسمان مرا شب گرفته است
خورشید من، برای چه تأخیر کرده‌ای؟

پیامک مهدوی

پیامک مهدوی

از عشق تو گفتیم و نمک گیر شدیم

تا ساحل چشمان تو تکثیر شدیم

گفتند غروب جمعه خواهی آمد

آنقدر نیامدی که ما پیر شدیم.

پیامک مهدوی 1

پیامک مهدوی 1

تقصیر من است اینکه، کم می آیی

جملات مهدوی

تقصیر من است اینکه، کم می آیی

هر گاه شدم اسیر غم می آیی ...

کشتی نساز ای نوح طوفان نخواهد آمد

پیامک مهدوی

کشتی نساز ای نوح طوفان نخواهد آمد / برشوره زار دلهاباران نخواهد آمد

رفتی کلاس اول این جمله راعوض کن / آن مرد تا نیاید باران نخواهد آمد . . .

جملات مهدوی

جملات مهدوی

سربازان امام زمان(عج) از هیچ چیز جز گناهانِ خویش نمی هراسند.

شهید آوینی

جملات مهدوی

جملات مهدوی

شاید برای آمدنت دیر کرده‌ای
وقتی نگاه آینه را پیر کرده‌ای
دیری است آسمان مرا شب گرفته است
خورشید من، برای چه تأخیر کرده‌ای؟

پیامک مهدوی

پیامک مهدوی

از عشق تو گفتیم و نمک گیر شدیم

تا ساحل چشمان تو تکثیر شدیم

گفتند غروب جمعه خواهی آمد

آنقدر نیامدی که ما پیر شدیم.