دانلود مجموعه سخنرانی با موضوع شناخت امام حسین علیه السلام: قسمت اول

دانلود مجموعه سخنرانی با موضوع شناخت امام حسین علیه السلام: قسمت اول

 
استاد رحیم پور ازغدی-همه انقلاب ها به نام حسین علیه السلام (آنان که عاشورا ندارند عاشورای تقلبی میسازند) تصویری 52:04
استاد رحیم پور ازغدی-همه انقلاب ها به نام حسین علیه السلام (آنان که عاشورا ندارند عاشورای تقلبی میسازند) صوتی 52:04
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (اهداف حركت و قيام امام حسين (ع)4) 29:04
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (اهداف حركت و قيام امام حسين (ع)3) 29:18
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (اهداف حركت و قيام امام حسين (ع)2) 29:53
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (اهداف حركت و قيام امام حسين (ع)1) 30:00
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (درسهاي عاشورا-معناي برّ و تقوي) 29:23
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (درسهاي عاشورايي - امر به معروف و نهي از منكر به عنوان جلوه خاص تعاون) 29:45
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (درسهاي عاشورايي - امر به معروف و نهي از منكر جلوه اي از تعاون) 29:09
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (درسهاي عاشورايي - نسبت تعاون و حق3) 29:23
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (درسهاي عاشورايي - نسبت تعاون و حق2) 29:14
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (درسهاي عاشورايي - نسبت تعاون و حق1) 29:50
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (درسهايي از عاشورا - تعريف و مرز عدوان) 29:59
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (درسهاي عاشورا - تعريف ظلم و عدوان) 29:14
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (درسهاي عاشورا - تعاون و تعريف برونيگويي) 29:27
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی ( درسهاي عاشورا - حدود و ثغور تعاون از ديدگاه اسلام) 29:06
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (درسهاي عاشورايي - معناي واقعي تعاون و حدود آن از نگاه اسلام) 29:41
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی-سلوک عاشورائی (درسهاي عاشورا-تعاون و امر به معروف و نهي از منكر) 25:5

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: