نیایشی از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

نیایشی از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف


پروردگارا، به ما توفیق فرمانبرداری، دوری از گناه و نافرمانی، پاکی نیّت و شناخت ارزش ها عنایت کن. ما را به هدایت و پایداری در راه حق گرامی دار؛ زبان های ما را به راست گویی و شایسته گویی گویا ساز؛ دل هایمان را از علم و معرفت لبریز کن؛ شکم های ما را از آلوده شدن به حرام و شبهه بپیرای؛ دست های ما را از ستم باز دار، چشم های ما را از گناه و خیانت و گوش های ما را از شنیدن سخنان بیهوده و غیبت نگاه دار. به دانشمندان ما، بی رغبتی به دنیا و خیرخواهی، به دانش آموزان ما، کوشش و شوق و رغبت و به شنوندگان ما، پیروی و پندپذیری، و به بیماران مسلمانان، شفا و آسایش و به درگذشتگانشان، رحمت و رأفت و به پیران ما، وقار و متانت و به جوانان ما، توفیق توبه و بازگشت و به بانوان ما، آزرم و عفت عطا بفرما.

به ثروتمندان، فروتنی و گشاده دلی و به تهی دستان، صبر و قناعت و به رزمندگان، پایداری و پیروزی و به اسیران، آزادی و آسایش و به زمامداران، دادگری و مهربانی و به مردم، انصاف و نیک سرشتی عنایت کن...

برگرفته از دعای امام زمان(عج) در امور دنیا و آخرت

مأخذ: جواد قیّومی اصفهانی، صحیفة المهدی(عج)

ارسال نظر شما


نام :
ایمیل:
پیام: